INFORMARE CLIENŢI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Hunt Instinct S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, sector 6, ALEEA POIANA MUNTELUI, NR. 2, înregistrată la ORC Bucureşti cu nr. J40/20791/2008, CUI RO 24867086, e-mail office@cadourivanatori.ro,

vă adresează prezenta informare despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și despre drepturile ce vă revin potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (Regulamentul general privind protecţia datelor, cunoscut şi prin prescurtarea GDPR sau RGPD, denumit în continuare „Regulamentul”) și legislației naționale privind protecția și securitatea datelor personale.

Hunt Instinct S.R.L. are calitatea de operator în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienţilor săi. În scopul şi cu ocazia unei asemenea prelucrări, Hunt Instinct S.R.L. depune toate diligenţele în vederea protejării datele dumneavoastră cu caracter personal prin măsuri conforme legislaţiei aplicabile.

Utilizatorul/Clientul declară pe propria răspundere că își manifestă consimțământul expres în vederea prelucrării datelor sale cu caracter confidențial de către SC Hunt Instinct SRL în vederea participării la diferite acțiuni (de cumpărare, de informare, promoționale).


Hunt Instinct SRL are obligația de a colecta, stoca, prelucra și administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care Utilizatorii/Clienții le furnizează cu ocazia accesării prezentului site și/sau completării formularelor disponibile pe aceasta, numai în conformitate cu legea aplicabilă în materie.


Hunt Instinct SRL este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 26221.

 

  1. 1.   Definiții

GDPR = acronim folosit pentru General Data Protection Regulation (Regulament General Privind Protecţia Datelor)

Date cu caracter personal = orice informație referitoare la o persoană identificată sau identificabilă

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, ștergerea sau distrugerea.

Operator de prelucrare a datelor = persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Consimțământ = orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

  1. 2.   Datele cu caracter personal prelucrate

Hunt Instinct S.R.L. prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienţilor săi persoane fizice:

(i)       nume şi prenume;

(ii)      cod numeric personal;

(iii)     adresa, care poate fi adresa dumneavoastră de domiciliu şi/sau reşedinţă;

(iv)    după caz, semnătura;

(v)      numărul contului bancar, în cazul efectuării plăţii prin virament bancar ori cu filă CEC sau bilet la ordin;

(vi)    date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail).

(vii)   data nașterii

 

  1. 3.   Scopurile în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal

Hunt Instinct S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

  1. Prestarea serviciilor

În contextul prestării serviciilor, Hunt Instinct S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

(i)       procesarea și expedierea comenzii plasate pe site sau telefonic

(ii)      emiterea facturii, după caz

(iii)     completarea notei de transport (AWB) necesară expedierii comenzii prin servicii de curierat

(iv)    comunicarea, la cererea dumneavoastră, a unor informaţii privind serviciile prestate de Hunt Instinct S.R.L. şi termenii şi condiţiile acestora

(v)      încheierea contractului relevant

(vi)    comunicarea cu dumneavoastră în vederea executării contractului

 

  1. Îndeplinirea obligaţiilor legale ce revin Hunt Instinct S.R.L.

Hunt Instinct S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, precum realizarea evidenţei contabile şi păstrarea documentelor justificative ale operaţiunilor economice pe întreaga perioadă prevăzută de lege.

 

  1. 4.   Temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se întemeiază în principal pe următoarele prevederi legale:

-                 articolul 6, alineatul 1, lit. b) din Regulament, în cazul prelucrărilor de date cu caracter personal necesare în vederea executării contractului de vânzare de produse/prestare de servicii

-                 articolul 6, alineatul 1, lit. c) din Regulament, în cazul prelucrărilor de date cu caracter personal necesare în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale ce revine Hunt Instinct S.R.L., în principal în calitatea sa de operator economic, în considerarea prevederilor incluse în Codul fiscal, legislaţia privind protecţia consumatorilor

-                 articolul 6, alineatul 1, lit. f) din Regulament, în cazul prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în scopul intereselor legitime urmărite de Hunt Instinct S.R.L.

 

  1. 5.   Categoriile de destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal

Hunt Instinct S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale clienţilor săi în deplină conformitate cu prevederile legale, iar aceste date sunt transmise unor terţi doar în scopurile menţionate în secţiunea 2. În acest context, datele personale ale clienţilor sunt sau ar putea fi comunicate următorilor destinatari:

(i)       autorități şi instituţii publice centrale/locale, precum Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

(ii)      prestatori de servicii ai Hunt Instinct S.R.L., în cazul în care o parte din serviciile ce fac obiectul contractului încheiat cu dumneavoastră sunt prestate de subcontractanţi ai Hunt Instinct S.R.L.

 

  1. 6.   Perioada de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

În cazul în care aţi beneficiat de serviciile prestate de Hunt Instinct S.R.L., vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal timp de [40] de luni de la data prestării serviciilor, cu excepţia cazului în care în perioada menţionată sunt formulate cereri/pretenţii/reclamanţii, situaţie în care perioada de retenţie a datelor dumneavoastră cu caracter personal se va prelungi cu durata necesară soluţionării cererii/pretenţiei/reclamaţiei.

De asemenea, în virtutea obligaţiilor sale legale, Hunt Instinct S.R.L. va stoca şi arhiva anumite date cu caracter personal ale clienţilor săi pentru perioade mai mari. Conform legislaţiei din domeniul fiscal şi contabil (Legea nr. 82/1991, Codul fiscal, Codul de procedură fiscală şi legislaţia subsecventă), Hunt Instinct S.R.L. are obligaţia de a păstra registrele şi documentele justificative ale operaţiunilor sale financiar-contabile timp de 5 sau 10 ani, de la sfârşitul anului în cursul căruia au fost întocmite. În consecinţă, datele dumneavoastră cu caracter personal incluse în respectivele registre şi documente justificative vor fi prelucrate pe întreaga perioadă prevăzută de lege.

 

  1. 7.   Drepturile ce vă revin în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către Regulament, să exercitați următoarele drepturi:

Dreptul de acces la date

Aveţi posibilitatea de a obține gratuit din partea Hunt Instinct S.R.L. o confirmare privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum şi acces la datele respective şi la informaţiile menţionate în art. 15 din RGPD. Vă rugăm să ne contactați daca doriți o confirmare că datele dumneavoastră sunt prelucrate și dacă doriți să cunoaşteţi modalitatea în care sunt gestionate. Răspunsul va fi furnizat în termen de o lună de la data cererii (cu excepția cazului în care cererea este nefondată sau excesivă).

Dreptul de rectificare

Aveţi posibilitatea de a solicita Hunt Instinct S.R.L. corectarea şi/sau completarea datelor cu caracter personal ce vă privesc în măsura în care acestea sunt inexacte şi/sau incomplete. Vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care ați dori să o rectificăm și vom răspunde în termen de cel mult o lună de la data solicitării. Vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie să le rectifice și vă vom informa privind respectiva rectificare.

Dreptul de ștergere

Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs. personale într-un număr de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat sau vă retrageți consimțământul dvs.). Având în vedere scopurile şi temeiurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Hunt Instinct S.R.L., detaliate mai sus, vă puteţi exercita dreptul la ştergerea respectivelor date în condiţiile prevăzute de art. 17 din Regulament ulterior expirării perioadei menţionate în secţiunea 5.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Acest drept se poate exercita în situaţiile şi condiţiile prevăzute de art. 18 din Regulament.

Dreptul de opoziție

În temeiul acestui drept, aveţi posibilitatea de a vă opune, pentru motive legate de situația particulară în care vă aflaţi, prelucrării în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (f), în condiţiile prevăzute de art. 21 din Regulament.

 

 

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să ne contactaţi utilizând datele de contact menţionate mai sus.

Aveţi, de asemenea, dreptul de a vă adresa autorităţii de supraveghere competente, respectiv Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336, www.anspdcp.ro.